RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Bursa Księży Jezuitów, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziła określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Bursę są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – wychowanków naszej placówki jest Bursa Ks. Ks Jezuitów w Nowym Sączu.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań opiekuńczych i wychowawczych w Bursie.  Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to; art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa o systemie oświaty.  W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić imię, nazwisko lub wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej Bursy w tablo lun na tablicach na terenie placówki.

Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Bursie podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w

pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

 

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci)
 • Szczegóły osobiste (imiona rodziców, data urodzenia)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
 • Biometryczne dane identyfikacyjne dziecka (zdjęcie)
 • Dane dotyczące zamieszkania

Ponadto w ramach wykonania zadań realizowanych przez Bursę w interesie publicznym przetwarzamy wizerunek Państwa dzieci w obszarze monitoringu wizyjnego.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są tylko zaufanym podmiotom.
Do podmiotów tych należą:

Wydział Edukacji w Nowym Sączu

Firma ubezpieczeniowa

Szkoły do których uczęszczają wychowankowie.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Uprawnienia

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty
 • dobrowolne – w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.