Życie duchowe

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODYCH

O światło Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym poznał moje grzechy. Wzbudź w moim sercu żal i spraw, bym szczerze dążył do poprawy.

Pytania wstępne

Czy przystępuję do sakramentu pokuty ze szczerym pragnieniem wyznania grzechów i odnowienia życia?

Kiedy ostatni raz przystąpiłem do sakramentu pokuty?

Czy mój żal za grzechy i spowiedź były szczere?

Czy wówczas nie zataiłem lub nie zapomniałem wyznać jakichś grzechów ciężkich?

Czy odprawiłem naznaczoną wtedy pokutę? Czy naprawiłem wyrządzone bliźniemu

krzywdy?

Pytania szczegółowe

Wiara

Czy mam mocną wiarę w Boga i bez obaw przyznaję się do Niego w rodzinie czy w pracy?

Czy wierzę w miłość Boga i staram się wzrastać w pełniejszym poznaniu Jego miłości?

Czy układam swoje życie zgodnie z Ewangelią?

Czy pogłębiam swoją wiarę przez czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, przez udział w rekolekcjach i dniach skupienia?

Czy szukam kontaktu ze słowem Bożym, by doskonalić swoją miłość do Boga i bliźnich?

Czy traktuję praktyki religijne czysto zewnętrznie, bo tradycja nakazuje?

Czy szukałem argumentów przeciw istnieniu Boga, by usprawiedliwić swoje postępowanie?

Czy osłabiam swoją wiarę przez brak chęci przemiany życia?

Czy zaniedbywałem swój własny wzrost wiary przez lenistwo, czyli ciągły brak czasu?

Czy wstydziłem się tego, że jestem chrześcijaninem?

Czy zaparłem się wiary w Chrystusa?

Czy uważałem, że sam sobie we wszystkim poradzę, a Bóg mi nie jest potrzebny?

Nadzieja

Czy dziękuję Bogu za dar nadziei?

Czy staram się pielęgnować w sobie ufność,

że z pomocą Bożą przezwyciężę skłonności do popełniania grzechów?

Czy jestem przywiązany do dóbr materialnych, nałogów, pracy do tego stopnia, że zapominam myśleć o nadziei zbawienia?

Czy ufam, że otrzymam od Boga potrzebną pomoc do prowadzenia świętego życia?

Czy wątpiłem w miłość, pomoc i moc Boga?

Czy poddawałem się rozpaczy, odrzucając miłosierdzie Boże, nie widząc żadnego celu i sensu życia?

Czy doprowadzałem siebie, w rozpaczy, do myśli samobójczych?

Czy mam nadzieję na osiągnięcie wieczne-go zbawienia?

Miłość

Czy miłuję Pana Boga z całego serca i z całej mocy?

Czy dziękuję Bogu za dar miłości, dzięki której kocham moich bliźnich?

Czy przeżywam uczestniczenie w Eucharystii jako wyraz miłości Boga?

Czy dochowuję złożonej Bogu przysięgi, przyrzeczenia lub ślubowania?

Czy byłem oziębły, oschły czy obojętny względem Bożej miłości, negując jej moc i znaczenie w moim życiu?

Czy sprzeciwiałem się Jego miłości, zaprze-czając Jego dobroci albo Mu złorzecząc?

Czy obraziłem Boga bluźnierstwem lub fałszywą przysięgą?

Czy nienawidziłem Boga?

Imiona święte

Czy Imiona Trójcy Świętej otaczam szacunkiem i miłością?

Czy wzywałem Imienia Boga i świętych bez potrzeby, w żartach czy w złości?

Modlitwa

Czy proszę o dar modlitwy i za niego dziękuję?

Czy współpracuję z Bogiem, rozwijając i doskonaląc sposoby mojej modlitwy?

Czy w moim życiu jest miejsce na codzienne spotkanie z Bogiem na modlitwie?

Czy modlę się codziennie sercem i umysłem, ofiarowując Bogu swoje troski, trudy, cierpienia i radości?

Czy moja modlitwa jest wzniesieniem ducha do Boga i rozmową z Nim?

Czy nie wstydzę się swoich postaw i gestów, np. znaku krzyża?

Czy modlę się za rodzinę i inne osoby, które proszą o taką pomoc?

Dzień święty

Czy w niedzielę i święta nakazane uczestniczyłem we Mszy świętej?

Czy przez mój styl życia zaniedbywałem ten obowiązek?

Czy spóźniałem się na Mszę świętą lub wychodziłem z kościoła przed jej zakończeniem?

Czy swoim zachowaniem lub postawą przeszkadzałem innym w uczestniczeniu w liturgii?

Czy w niedzielę i święta nakazane powstrzymywałem się od prac niekoniecznych?

Czy odpoczywałem?

Wspólnota wiary – Kościół

Czy angażuję się w życie oraz działalność apostolską i misyjną Kościoła, który na ziemi prowadzi zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa?

Czy wspieram modlitwą Ojca Świętego, który jako namiestnik Chrystusa na ziemi przewodzi Kościołowi?

Czy angażuję się w działalność duszpasterską lub charytatywną mojej wspólnoty parafialnej?

Czy modlę się za swoich duszpasterzy? Czy zachowuję przykazania kościelne? Czy pamiętam o tym, że Bóg również na moje ramiona złożył obowiązek troski o zbawienie zarówno własne, jak i moich bliźnich?

Grzechy bałwochwalstwa

Czy pieniądze i kariera są „bożkami”, o które bardziej się staram i którym więcej ufam niż Bogu?

Czy jestem zabobonny, tzn. czy wiążę skuteczność modlitwy, sakramentów i sakramentaliów (np. egzorcyzmów, błogosławieństwa osób, przedmiotów i miejsc świętych) z ich wymiarem czysto materialnym, a pomijam dyspozycję wewnętrzną, jaką one wymagają?

Czy bardziej nad mądrość Bożą przedkładam znaczenie wróżb, horoskopów i innych form okultyzmu?

Czy uczestniczyłem w seansach spirytystycznych?

Czy uprawiałem magię?

Miłość siebie i prawość życia

Czy starałem się rozwijać dane mi przez Boga naturalne dary, jak zdrowie, uzdolnienia i inne?

Czy starałem się rozwijać w sobie życie nad-przyrodzone, które Bóg daje człowiekowi?

Czy potrafiłem odsunąć od siebie okazję do grzechu?

Czy jestem człowiekiem o podwójnej moralności?

Czy kłamałem, wyrządzając przy tym krzywdę bliźniemu?

Czy z należytym poszanowaniem odnosiłem się do własnego ciała?

Czy dbałem o zdrowie i właściwy wypoczynek?

Czy byłem łakomy w jedzeniu? Czy nadużywałem alkoholu? Czy brałem narkotyki lub inne środki odurzające?

Czy dobrowolnie i świadomie dopuszczałem myśli, wyobrażenia i pragnienia nieczyste? Czy czytałem książki i czasopisma wzbudzające we mnie takie myśli? Czy oglądałem niemoralne programy i filmy? Czy prowadziłem rozmowy prowadzące do grzechu?

Czy przez swoje zachowanie pobudzałem innych do grzechu nieczystości?

Czy popełniałem grzech nieczystości z sobą, z inną osobą lub w inny sposób?

Czy uczciwie wykonywałem obowiązki swojego zawodu i stanu? Czy uczciwie pracowałem na własne utrzymanie?

Czy dostatecznie dbałem o swoją, cudzą i wspólną własność?

Czy marnowałem żywność?

Czy przywiązywałem się do pieniędzy lub rzeczy materialnych, zaniedbując rozwój życia duchowego u siebie?

Czy działałem w organizacjach przestępczych, mafijnych? Czy zlecałem lub sam wymuszałem okup, haracz albo inne korzyści majątkowe?

Miłość bliźniego

Czy pamiętałem o tym, że Bóg przykazał mi kochać swego bliźniego jak siebie samego?

Czy troszczę się o zbawienie bliźnich? Czy postępowałem odpowiedzialnie wobec tych, którzy żyją wokół mnie? Czy starałem się ich wspomóc, wesprzeć w pracy, w wysiłku ku dobremu? Czy dawałem im dobry przykład?

Czy swym zachowaniem, słowami i myślami wynosiłem się nad innych? Czy byłem pyszny? Czy zawsze chciałem mieć rację? Czy potrafiłem wysłuchać i przyjąć słuszne uwagi innych?

Czy byłem obłudny? Czy prowadziłem życie „na pokaz”?

Czy gorszyłem bliźnich swoimi słowami lub postępowaniem?

Czy może namawiałem ich do grzechu?

A jeśli tak, to do jakiego?

Czy moje zachowanie lub sposób bycia były dla innych przyczyną pokusy lub grzechu?

Czy narażałem życie lub zdrowie bliźnich przez przekraczanie przepisów bezpieczeństwa na drogach lub przy pracy?

Czy prowadziłem samochód po wypiciu alkoholu?

Czy jestem winien łez osób skrzywdzonych przeze mnie – pośrednio lub bezpośrednio?

Czy żywię do kogoś nienawiść lub pielęgnowaną i świadomą niechęć?

Czy prowokowałem kłótnie, złorzeczyłem, rzucałem obelgi albo przekleństwa?

Czy uciekałem się do przemocy psychicznej lub fizycznej względem drugiego człowieka?

Czy szkodziłem bliźnim w jakikolwiek inny sposób?

Czy gardziłem innymi z powodu ich po-chodzenia, trapiącej ich choroby, sła-bości lub wad?

Czy cieszyłem się z powodu ich niepowodzeń i nieszczęść, które ich spotkały?

Czy plotkowałem, oczerniałem, obmawiałem innych lub posądzałem ich lekkomyślnie?

Czy szkodziłem innym, wypowiadając fałszywe opinie lub wyciągając na światło dzienne ich słabości?

Czy składałem fałszywe zeznania?

Czy kradłem lub wyrządzałem inne szkody bliźniemu, w rodzinie, w miejscu pracy, w miejscach publicznych? Czy zatrzymywałem sobie rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy naprawiałem szkody wyrządzone innym, oddawałem pożyczone rzeczy lub pieniądze?

Miłość względem rodziców

Czy kochałem rodziców i okazywałem im szacunek oraz cierpliwość?

Czy żywiłem do nich niechęć?

Czy mówiłem o nich źle wobec innych ludzi?

Czy odmawiałem im pomocy duchowej i materialnej, której potrzebowali?

Czy pamiętałem o modlitwie w ich intencji?

Miłość względem dzieci

Czy rozpieszczałem swoje dzieci? Czy któreś z nich mniej kochałem od pozostałych? Jeśli je karałem, to czy robiłem to sprawiedliwie i z miłością? Czy byłem w stanie odróżnić prawdziwe ich prze-winy od dziecięcej niesforności?

Czy znęcałem się nad dziećmi swoimi lub cudzymi, stosując np. przemoc fizyczną lub psychiczną albo wykorzystując je w jakikolwiek sposób?

Czy molestowałem je seksualnie?

Czy dawałem im dobry przykład w wypełnianiu obowiązków religijnych, rodzinnych i zawodowych?

Czy dbałem o ich wychowanie moralne i religijne?

Czy czuwałem nad wychowaniem, jakie otrzymują poza domem? Czy wiem, co czytają, gdzie i z kim przebywają, gdy są poza domem?

Czy byłem nadopiekuńczy?

Czy wspólnie, jako mąż i żona, współpracowaliśmy w wychowaniu naszych dzieci? Czy któreś z nas pozwalało im na to, czego drugie wcześniej zakazało?

Czy w obecności naszych dzieci obwinialiśmy się wzajemnie za popełniane błędy?

Wzajemna miłość małżonków

Czy szczerze się kochamy? Czy szanujemy swoje upodobania, pragnienia i zdrowie? Czy staramy się być dla siebie atrakcyjni? Czy pomagamy sobie wzajemnie do dobrego i czy łączy nas wspólnota duchowa? Czy modlimy się za siebie? Czy pomagamy sobie w pracy? Czy nie ukrywamy przed sobą ważnych spraw?

Czy jesteśmy samolubni? Czy nie utrudniamy sobie życia przez kaprysy, gniew, niecierpliwość i zły humor? Czy nie jątrzymy niezgody, opowiadając innym o tym, co nas dzieli?

Czy unikamy potomstwa przez stosowanie metod niezgodnych z nauczaniem Kościoła?

Czy ciąży nade mną grzech za domaganie się poronienia, ułatwianie go lub jego spowodowanie?

Czy dochowuję wierności małżeńskiej? Czy nasz dom jest przykładem życia

chrześcijańskiego?

Miłość względem ludzi o odmiennym światopoglądzie

Czy zawsze pamiętałem, że przykazanie miłości dotyczy także ludzi o innym światopoglądzie niż mój własny?

Czy starałem się poznać i ze zrozumieniem podejść do ludzi wątpiących, niewierzących lub błądzących?

Czy przez własne zaniedbania w wychowaniu religijnym, moralnym i społecznym lub przez fanatyzm nie przesłaniałem innym prawdziwego oblicza Boga i religii?

Czy szczerze dążę do tego, aby z wszystkimi ludźmi wierzącymi i niewierzącymi, przyczyniać się do budowy świata w duchu cywilizacji miłości?

Czy jako członek Kościoła pamiętam o tym, że sam powinienem przyczyniać się do tego, aby nastała jedna owczarnia Chrystusa? Czy nie oddalam chwili jej nastania pod pieczą Dobrego Pasterza, np. przez niewłaściwe odnoszenie się do chrześcijan niekatolików?

Miłość względem zmarłych

Czy wierzę w życie wieczne?

Czy pamiętam o zmarłych rodzicach i rodzeństwie, krewnych, znajomych, o tych, którzy mi dobrze czynili, modląc się za nich, ofiarując w ich intencji Msze święte, troszcząc się o ich groby?

Czy pamiętam o modlitwie za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę?

Obowiązki pracownika

Czy wykonywałem solidnie pracę, za którą otrzymuję zapłatę? Czy marnowałem czas w pracy? Czy dbałem o powierzone mi materiały i narzędzia?

Czy chętnie wypełniałem polecenia przełożonych?

Czy szanuję swoich przełożonych, pracodawców?

Czy żyję w zgodzie ze współpracownikami? Czy daję im dobry przykład?

Czy nie patrzyłem „przez palce” na ewentualne zło w pracy: nadużycia, korupcję, brak poszanowania dobra wspólnego, marnotrawstwo?

Czy w pracy stwarzałem zagrożenia dla zdrowia i życia innych, pomijając przepisy BHP?

Czy przywłaszczałem sobie rzeczy, które do mnie nie należą, jak narzędzia, materiały, środki czystości itp.?

Obowiązki pracodawcy i przełożonego

Czy zapłata, którą dawałem, była sprawiedliwa: odpowiadająca zakresowi zleconych obowiązków i godności ludzkiej?

Czy płaciłem pełne ubezpieczenie zdrowotne pracownikom?

Czy sprawiedliwie dawałem im czas na odpoczynek?

Czy troszczyłem się o dobrą atmosferę oraz bezpieczne warunki pracy?

Czy szanowałem godność swoich podwładnych?

Czy dawałem łapówki, przyjmowałem je lub zmuszałem do ich dawania?

Czy wywiązywałem się ze zobowiązań podatkowych względem państwa?

Troska o Ojczyznę

Czy pragnę szczerze dobra mego kraju? Czy odpowiedzialnie korzystam z praw i rzetelnie wypełniałem swoje obywatelskie obowiązki?

Czy dbam o wolność, sprawiedliwość i postęp społeczny?

Czy jestem w stanie unikać zacietrzewienia, złości; opowiadać się za tym, co łączy, nie za tym, co dzieli?

Czy bardziej niż dobro kraju lub dobro lokalnej społeczności leżą mi na sercu własna sława i zysk?

Troska o świat przyrody

Czy dziękuję Bogu Stwórcy za dobro i piękno świata?

Czy postrzegam świat przyrody jako dar Boży stworzony dla wszystkich ludzi?

Czy chronię przyrodę, nie niszcząc bezcelowo drzew, krzewów, kwiatów, trawników?

Czy chronię życie ptaków i zwierząt będących pod ochroną?

Czy zaśmiecam parki, lasy, rzeki, szlaki górskie?

Czy przyczyniam się do ochrony środowi-ska naturalnego?

Czy na wycieczkach, podczas wędrówek w plenerze łamię przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego?

Czy zanieczyszczam wodę, która jest źródłem życia?

Troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czy przestrzegam przepisów ruchu drogowego, by nie narażać świadomie życia i zdrowia, tak własnego, jak i bliźnich?

Czy szanuję innych kierowców i unikam obraźliwych gestów lub słów, gdy widzę ich przewinienia?

Czy prowadziłem pojazd po spożyciu alkoholu?

Czy częstowałem alkoholem innych kierowców przed ich podróżą?

Czy przymykałem oczy na pijących alko-hol kierowców przed lub w trakcie ich podróży?

Czy przekraczałem dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, narażając innych na niebezpieczeństwo?

Czy jeżdżę pojazdem mechanicznym z pełną odpowiedzialnością za życie pasażerów?

Czy jako kierowca jestem egoistą na drodze? Czy szanuję pracę policji drogowej?

Czy dbam o sprawność samochodu (przeglądy techniczne, opony, światła itd.)?

Obowiązki internauty

Czy czas spędzony przeze mnie w Internecie pogłębił moją wiarę, czy może oddalił mnie od Boga, rodziny, Kościoła?

Czy moje przebywanie w wirtualnym świecie wywołuje u mnie złe emocje i uczucia?

Czy oszukiwałem innych w Internecie przez nieuczciwą sprzedaż?

Czy wywyższałem się nad innych, prowadząc internetowe dyskusje?

Czy poniżałem innych na forach, czatach, celowo wypowiadając się źle i wulgarnie?

Czy lekceważyłem słuchanie i czytanie wypowiedzi innych osób, by tylko siebie zaprezentować?

Czy odnosiłem się z szacunkiem do prywatnych przekonań innych?

Czy okradałem innych, ściągając nielegalnie z Internetu muzykę, filmy, programy?

Czy korzystam z nielegalnego oprogramowania?

Czy przywłaszczałem sobie internetową własność prywatną?

Czy szukałem i korzystałem w Internecie ze stron erotycznych lub pornograficznych?

Czy oszukiwałem rodzinę, najbliższych, szukając nieczystych wirtualnych znajomości?

Czy używałem takich stron Internetu, by rozładowywać u siebie napięcia seksualne?

Czy cechowała mnie rozwiązłość w rozmowach z innymi internautami?

Czy demoralizowałem przez sieć dzieci albo osoby niepełnoletnie?

Czy zaniedbywałem swoje obowiązki, rodzinę, praktyki religijne, spędzając wolny czas przed komputerem?

Czy skracałem czas przeznaczony na sen kosztem przyjemności serfowania po sieci?

Czy hamowałem swoje emocje i słowa w sieci, czy raczej okazywałem gniew i nienawiść do innego internauty?

Czy rezygnowałem z modlitwy na rzecz czasu spędzonego przy komputerze?

Czy z lenistwa przywłaszczyłem sobie cudze treści, prace, wykorzystując je jako swoje?

Czy moja obecność w świecie wirtualnym daje mi tylko sposobność do rozrywki?

Pytania końcowe

Czy stan mojej duszy jest lepszy, czy gorszy niż dawniej?

Czy sumienie wyrzuca mi jeszcze coś szczególnego?

Jaki grzech najczęściej się powtarza? Jaka jest moja główna wada?

Na co powinienem zwrócić baczniejszą uwagę?

ihs